CS | SK

Kategorie

Zprávy o stavu sněhu

Pravidla pro bezpečné mazání nejen pro profesionály

• Pokud je to možné, používejte ekologické a bioodbouratelné vosky a produkty.

• Ujistěte se, že místnost, ve které mažete, lze dobře větrat.

• Používejte masku s vhodným filtrem (minimálně A1P3) při aplikaci skluzných vosků a kartáčování, zejména s rotačními kartáči. Pamatujte, že prachové částečky zůstávají ve vzduchu i dlouho po zažehlení a kartáčování.

• Ujistěte se, že je maska dobře nastavena a minimálně před každou sezónou vyměňte filtr. Vždy dodržujte doporučení očištění masky vydávané výrobcem.

• Noste při voskování a čištění lyží ochranné voskovací rukavice.

• Nezahřívejte žehličku na vyšší teplotu než je nutné a očistěte z žehličky po zažehlení zbytky roztaveného vosku. Koncentrace částic ve vzduchu je tím vyšší, čím více překročíte doporučenou teplotu zažehlení vosku.

• Nepoužívejte horkovzdušné pistole a plynové hořáky. Jejich používáním uvnitř mazárny riskujete spálení prachu s obsahem fluorokarbonu, což může vést k tvorbě toxických výparu.

• Kouření v mazárně je přísně zakázáno. Kombinace kouření a prachu s částečky fluorokarbonu je extrémně nebezpečné.

• V mazárně nejezte a nepijte.

• Ujistěte se, že veškerý odpad ze skluzných vosků bude umístěn v příslušném kontejneru.

• Po mazání lyží si vždy umyjte ruce.

Údržba voskovací žehličky

O voskovací žehličku je nezbytné správně pečovat stejně jako o automobil nebo bicykl. Zaručíte tím vyšší výkonnost a delší životnost. Pokud nebudete dodržovat následující doporučení, nelze využít poskytované záruky:

• Nenechávejte žehličku nastavenou na vysokou teplotu, pokud ji právě nepoužíváte. Nastavte teplotu na 120°C nebo žehličku vypněte. Toto obzvlášť platí, pokud jste zažehlovali práškové vosky Cera F na vysokou teplotu.

• Po použití vždy žehličku očistěte utěrkou fiberlene. Pokud tak neučiníte, zůstanou na žehličce malé částečky vosku, které se vypařují. Časem tyto částečky vosku na žehličku zcela přilnou a zčernají.

• Pokud žehlička zčerná, vyleštěte topné těleso oranžovou utěrkou fibertex.

• Zamezte vniknutí vosku mezi kovovou desku a plastovou část žehličky.

• Když žehličku nepoužíváte, skladujte ji ve svislé poloze: toto uložení je důležité, jelikož snižuje přehřívání vnitřních elektronických částí.

• Uložte žehličku na bezpečné místo, odkud nehrozí pád na zem; doporučujeme nový držák na žehličky T70-H2.

• Pokud se na topném tělese objeví rýhy, použijte na vyhlazení jemný smirkový papír hrubosti 500.

• Buďte opatrní při použití čistících prostředků a rozpouštědel, které by se mohly dostat do vnitřní části žehličky.

• Žehličku držte za držadlo. Nikdy žehličku nezvedejte za napájecí kabel.

• Zamezte zbytečnému ohýbání napájecího kabelu, předejdete jeho možnému přelámání.